Az Ékszerkert.com
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
I. A Tájékoztató célja, hatálya
1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Ekszerkert.com által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési
elveket, valamint a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő, magára
nézve kötelező erővel ismer el.
1.2 A jelen Tájékoztató a Társaság honlapjain a Felhasználók által, valamint személyesen az Ügyfelek által
megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” /GDPR/), az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és
adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes honlapokon hirdető, vagy azon más
módon megjelenő, az adott honlap üzemeltetőjén ill. az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek
promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett
tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki
olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó
honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik
személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért
Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
II. Fogalom-meghatározások
2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása,
tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése,
továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
2.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül Demeterné Kádár
Mariann egyéni vállalkozó (székhely: 2318 Szigetszentmárton, Május 1. utca 13.; adószáma: 67375996-
1-33 ). Ezen felül számos Szolgáltatás esetében a Szolgáltatás üzemeltetője is folytat önálló adatkezelési
tevékenységet, amely esetében a Szolgáltatás üzemeltetője minősül adatkezelőnek. Az egyes Szolgáltatás
üzemeltetői által végzett adatkezelési tevékenységre az adott Szolgáltatás üzemeltetője által a Szolgáltatás
honlapján elérhetővé tett adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések irányadók.
2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy
Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.
2.4 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:
Demeterné Kádár Mariann egyéni vállalkozó (székhelye: 2318 Szigetszentmárton, Május 1. utca 13.
; adószáma: 67375996-1-33 )
2.5 Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő vagy az Adatkezelővel szerződésben álló szolgáltatók által üzemeltetett
kiadványok illetve szolgáltatások, amelyek honlapjain az Adatkezelő adatkezelést végez. Ezen kiadványok
illetve szolgáltatások az Adatkezelő saját szolgáltatásai, azaz a www.ekszerkert.com honlapon felsorolt
elérhető szolgáltatáscsoport.
2.6 Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál vagy az Adatkezelőnek
személyesen megadja a III. pontban felsorolt adatát.
2.7 Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Szolgáltatás üzemeltetője által, az egyes Szolgáltatások
biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató
partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek
vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső
szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a
Szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások
honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal
összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása
során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott
adatkezelési tevékenység szempontjából.
2.8 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
III. A kezelt személyes adatok köre
3.1 A Felhasználónak nem szükséges regisztrálnia a Honlap használatához. A látogatás során kizárólag olyan
személyes adatokat gyűjtünk, melyet a Felhasználó önkéntesen a Ekszerkert.com rendelkezésére bocsát.
3.2 Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes
adatait az Adatkezelő rendelkezésére bocsássa.
A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Adatkezelőnek szüksége:
 neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, telefonszámát valamint a vállalatára vonatkozó
adatokat;
 személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk;
 demográfiai adatok;
 szolgáltatásainkkal, termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó
preferenciák, hogy további információkat tudjuk nyújtani Önnek termékeinkről és
szolgáltatásainkról.
 A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az
Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb
felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek.
Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén,
amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor.
Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját
eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.
3.3 A Honlappal kapcsolatos látogatói adatok gyűjtésére a Google Analytics rendszereit használjuk. Ezen
adatok személyhez nem kötődnek, egyedileg nem azonosíthatóak. Annak érdekében, hogy a Felhasználó
saját maga rendelkezhessen a gyűjtött adatokról, a rendszer lehetőséget kínál az adatgyűjtésről való
leiratkozásra:
Google Analytics:
https://www.google.hu/intl/hu/analytics
IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre
4.1 Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún.
„cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása,
személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes
törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k
alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem
teljes értékű.
4.2 Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő
Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások,
preferenciák (böngészési előzmények alapján).
4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az
Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan
rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatk
VI. Az Adatkezelés célja, jogalapja
6.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
a) a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás
b) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
c) a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a
kényelmi funkciók igénybevétele;
d) egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
e) statisztikák, elemzések készítése;
f) közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, stb.)
g) egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a
nyeremény biztosítása;
h) az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
i) a Felhasználók jogainak védelme;
j) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy a megadott Személyes adatokat a jelen Tájékoztató pontjaiban leírtaktól
eltérő célokra nem használja fel.
6.2 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata
alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal
használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra
kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor
visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
6.3 Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a
GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési
tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az
érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés
esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben
foglaltakkal kapcsolatban.
6.4 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó
külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára
történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat
alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
6.5 A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes
személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált
tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A
Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a
Felhasználót terheli.
6.6 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó
név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill.
az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra
tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű
felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
VII. Az Adatkezelés elvei, módja
7.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a
hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
7.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az
érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
7.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem
terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
7.4 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
7.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló
nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló
személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői
felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló
nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a
Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások
jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.
7.6 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott
Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon
kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok
statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására
alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül Adatkezelésnek, sem
adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi
eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek
sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé
teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
7.7 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze
a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások
igénybevételekor keletkező adatokkal.
7.8 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett
Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára
továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét
nem sérti.
7.9 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve
kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan
megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását,
jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik
részére Személyes adatokat továbbít.
7.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő
kijelölésére.
VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja
8.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és
ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. Ettől függetlenül a
Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy
tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@ekszerkert.com címre küldött e-mailben, illetve a 2318
Szigetszentmárton, Május 1. utca 13. postacímre postai levélben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött
tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó
egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint
hitelesnek, ha azt a Felhasználó e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a
tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a
Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára,
időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre,
valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg
Felhasználó adatait.
8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.
Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.
Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem
állíthatók helyre.
8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i)
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a
Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben
tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló
igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
8.4 Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.
8.5 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó
vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő
megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de
a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó
kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes,
de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő
korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
IX. Adatfeldolgozás
9.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített adatfeldolgozókat
veszi igénybe.
9.2 Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott
utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az
Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt
rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az
Adatkezelők részére.
9.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.
9.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával
jogosultak.
X. Külső szolgáltatók
10.1 A Szolgáltatások üzemeltetői vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos
esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját
adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak
érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn
kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített
célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által
továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel
összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére. Az
Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja
a Felhasználókat.
10.2 Regisztrációt vagy belépést könnyítő Külső szolgáltatók A Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az
Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan együttműködnek olyan Külső szolgáltatókkal,
amelyek regisztrációt és belépést könnyítő alkalmazásokat biztosítanak a Felhasználók számára. Ezen
együttműködés keretében egyes Személyes adatok (pl. IP cím, e-mail, regisztrációs név) e Külső szolgáltatók
által az Adatkezelő és/vagy az Adatfeldolgozó részére átadásra kerülhetnek. E Külső szolgáltatók a
Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint gyűjtik, kezelik, továbbítják.
XI. Adattovábbítás lehetősége
11.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt
Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály
vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények
miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
11.2 Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatások oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás
üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa
kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön
hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett
átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen
Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe.
Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a
Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás
esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.
11.3 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának
biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.
XII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
12.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor
módosítsa.
12.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen
túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
XIII. Jogérvényesítési lehetőségek
13.1 Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is
az [email protected] e-mail címen.
13.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-
1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
13.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat
lehetőségéről és eszközeiről.
Budapest, 2018. május 22.